เข้าสู่ระบบจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความรู้ทางทหาร

ความรู้ทางทหาร

                       
 - อุดมการณ์กำลังกองทัพบก           -  ขั้นตอนการแต่งตั้งยศ

                         
- การแต่งตั้นยศและการเลื่อนยศ        -การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งระบบใหม่

เอกสารและบทความ ความรู้ทางทหาร

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- บทเรียนพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
- พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
- พระราชบัญญัติ กฏอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗

เอกสารและบทความ แนวทางการปฏิบัติงาน

- PMQA
- นโยบาย ผบ.ทบ
- นโยบาย มทภ.2
- รปจ.ของหน่วย
      - รปจ.
      - หมายเลขโทรศัพท์ ผกท.
      - ปฏิทิน  ฝธก.
      - นปส.
      - ปฏิทิน ฝตก.
      - งานหน่วยฝึกตามวงรอบ
      - ปฏิทิน ฝสน.
      - ปฏิทิน ศฝ.นศท.มทบ.23
      - ส่วนการศึกษา

เอกสารและบทความ ความรู้ด้านวิชาชีพ

โครงการพระราชดำริ โสกส้มกบ
- เศรษฐกิจพอเพียง

   

เอกสารและบทความ อื่นๆ

- ความรู้ทั่วไป
- ประวัติศาสตร์ชาติไทย
- ยาเสพติด
อุดมการณ์ภายในหน่วยทหาร
หนังสือประวัติพระพุทธรูป
หนังสือประวัติศาสคร์