::: การรายงานข่าวสาร  :::
ตามโครงการ แหล่งข่าวนักศึกษาวิชาทหาร ศฝ.นศท.มทบ.23
::: ข้อมูลการรายงานข่าวสาร :::
       
             ๑. วันที่ได้รับข่าว :    
             ๒. ข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับ :
                     ๒.๑ ใคร : (นาย,นาง,นางสาว)
                     ๒.๒ ทำอะไร :
                     ๒.๓ ที่ไหน : เลขที่ :   หมู่ :  บ้าน :   ตำบล :
                                      อำเภอ :  จังหวัด : 
                     ๒.๔ เมื่อไร :
                     ๒.๕ อย่างไร :
                     ๒.๖ ทำไม :
                     ๒.๗ ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ :
                     ๒.๘ ชื่อผู้ส่งข่าว/สถานศึกษา :
                     ๒.๙ ที่มาของข่าว : เห็นด้วยตนเอง      จากผู้อื่น(ที่เชื่อถือได้)      จากผู้อื่น(ไม่มั่นใจ)      จากข่าวสาร
   ***** "ข่าวทุกข่าว และผู้ส่งข่าว หน่วยจะปกปิดเป็นความลับของทางราชการ ..ไม่มีใครได้รับทราบ..
(มีเพียงนายทหารการข่าว และ ผบ.หน่วย เท่านั้นที่รับข้อมูล) *
****

Verify Code ใส่รหัสนี้ ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูลนักศึกษา
  * หมายถึง ให้กรอกข้อมูล    
     
 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ 
ค่ายศรีพัชรินทร หมู่ที่ 13  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000  โทร.043-236505 ต่อ 24197